Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Pambus Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

I. Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Pambus Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-152523, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Paptag 20.) (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató közvetett vagy közvetlen érdekeltségébe tartozó vállalkozások, illetve a Szolgáltatóval a szolgáltatásnyújtás körében együttműködő társaságok, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és jogi személy megrendelők (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi általános elemét.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon közzétett szolgáltatások vonatkozásában az ÁSZF elfogadásával, illetve a Felek között létrejövő egyedi írásbeli megállapodás aláírásával közte és a Szolgáltató között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti megbízási jogviszony jön létre.

Tréningek/workshopok esetében a Megrendelő e-mailben leadott jelentkezésével egyidejűleg, illetve adott esetben a Szolgáltató által adott ajánlat elfogadásával egyidejűleg fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyeket a Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató között egyedi írásbeli megállapodás jött létre, úgy a Megrendelő ezen megállapodás aláírásával fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit. Ha a Felek az egyedi írásbeli megállapodásban kifejezetten eltérnek a jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseitől, úgy a Felek között létrejött megbízási jogviszonyra az ÁSZF rendelkezései csak annyiban érvényesek, amennyiben azoktól a Felek közös megegyezéssel nem tértek el.


II. Fogalom-meghatározások

Szolgáltató: jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltatónak minősül a Pambus Eszközkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-152523, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Paptag 20., adószám: 23725467-2-13).

Megrendelő: jelen ÁSZF vonatkozásában megrendelő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki/amely a Szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltatás: mindazon üzletviteli és egyéb, vezetési tanácsadás, tanácsadás jellegű tevékenység, oktatás, coaching, vagy egyéb oktatás jellegű szolgáltatás, melyet a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján az egyes Megrendelők számára nyújt az ÁSZF-ben, illetve az eltérő megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

Online Szolgáltatás: mindazon üzletviteli és egyéb, vezetési tanácsadás, tanácsadás jellegű tevékenység, oktatás, coaching, vagy egyéb oktatás jellegű szolgáltatás, melyet a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján az egyes Megrendelők számára nyújt oly módon, hogy a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő, illetve a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők, valamint a Szolgáltató által delegált szakemberek fizikailag nincsenek jelen, a szolgáltatásnyújtásra digitális telekommunikációs, illetve audiovizuális eszközök használatával kerül sor.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com: a Szolgáltató által működtetett weboldalak, melyen keresztül a Megrendelő elektronikus úton tud tájékozódni a Szolgáltató által nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok igénybevételéről.

Publikus/nyílt tréning/workshop: olyan tréning, workshop, amely megtartásához szükséges felszereléseket, infrastruktúrát a Szolgáltató biztosítja, és amelyen egyidejűleg több, egymástól független természetes személy és/vagy jogi személy – az általa meghatározott természetes személy résztvevők útján – is részt vehet.

In-house tréning/workshop: olyan tréning, workshop, amely megtartásához szükséges felszereléseket, infrastruktúrát, helyszínt – mely a Megrendelő által a résztvevők számára biztosított munkavégzési hellyel nem lehet azonos – és a résztvevők ellátását a Megrendelő biztosítja.

Ajánlat: a Szolgáltató által összeállított dokumentum, melyben a Szolgáltató részletesen bemutatja az általa kínált szolgáltatást vagy szolgáltatásokat (az adott szolgáltatás céljának, tartalmának, felépítésének és a szükséges előfeltételek megjelölésével), és azok díjait (fix díjra és változó költségekre lebontva).

Keretszerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között, a Szolgáltató által kínált szolgáltatások igénybevétele tárgyában létrejött megállapodás, melyben a Felek a közöttük fennálló jogviszonyt keretjelleggel szabályozzák. Amennyiben a Felek között keretszerződés jött létre, úgy a jelen ÁSZF alkalmazásának feltétele, hogy ennek tényét a Felek a keretszerződésben kifejezetten rögzítsék.

Egyedi írásbeli megállapodás: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés, amelyben a Felek közös megegyezéssel jogosultak eltérni a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseitől vagy akként megállapodni, hogy a szerződésre nem irányadók a jelen ÁSZF-ben rögzített előírások.

Résztvevő: az a természetes személy, aki a szolgáltatásnyújtás körében megrendezésre kerülő eseménye(ke)n személyesen részt vesz, megjelenik.


III. ÁSZF hatálya

ÁSZF személyi hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató vagy a Szolgáltató kapcsolt vállalkozásai, illetve a Szolgáltatóval a szolgáltatásnyújtás körében együttműködő társaságokra – tekintet nélkül e kapcsolt vállalkozások, illetve együttműködő társaságok székhelyére – és a Megrendelő között a szolgáltatás megrendelésével létrejövő jogviszonyra.


ÁSZF időbeli hatálya

Jelen ÁSZF annak a Szolgáltató általi kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad.

A Szolgáltató és a Megrendelő között, a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására a Megrendelő által a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadott ÁSZF rendelkezései irányadók.


ÁSZF területi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szolgáltató székhelye szerinti országban, vagy a székhelyéről valamely uniós vagy harmadik országba nyújtott szolgáltatásra.


ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő, üzletviteli és egyéb, vezetési tanácsadásra, tanácsadás jellegű tevékenységre, oktatásra, coaching-ra, oktatás jellegű szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszonyt.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki azon jogviszonyokra, amelyekre vonatkozóan a Megrendelő és a Szolgáltató között, a Megrendelőre vonatkozó egyedi feltételeket tartalmazó keretszerződés jött létre, kivéve, ha a Felek a keretszerződésben ettől eltérően állapodtak meg.


IV. ÁSZF elérhetősége, módosítása, joghatóság és illetékesség

Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon közzéteszi.

Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a módosított ÁSZF-et legalább annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon közzéteszi.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony tekintetében – függetlenül a Megrendelő állampolgárságától vagy a szolgáltatás igénybevételének helyszínétől – a Szolgáltató székhelye szerinti jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet irányadó.

A Szolgáltató által a szolgáltatásnyújtással összefüggésben végzett személyes adatkezelési tevékenységek tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük létrejött megbízási jogviszonyból fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.), illetve a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kizárólagos illetékességét. Abban az esetben ha a pertárgy értéke eléri vagy meghaladja a 5.000.000,- forint összeget, úgy a Felek alávetik magukat Budapesti Ügyvédi Kamara mellett működő eseti Választottbíróság eljárásának.


V. Személyes adatok kezelése

Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége mindenben megfelel az Európai Unió és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), a Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

Szolgáltató felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában részletezett módon gyakorolhatják. 

A Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységek részletszabályait a Szolgáltató által elkészített és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com


VI. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása

Megrendelők a Szolgáltató által kínált alábbi típusú szolgáltatásokat jogosultak igénybe venni:


A) Tanácsadás/coaching jellegű szolgáltatások (főleg, de nem kizárólag agilis témakörben):

 • Scrum Master szolgáltatás
 • Agile Coach szolgáltatás
 • Egyéb tanácsadás


B) Tréning/workshop jellegű szolgáltatások:

 • in-house tréningek/workshopok
  • minősített (certified) tréningek/workshopok
  • nem minősített (non-certified) tréningek/workshopok
 • publikus/nyílt tréningek/workshopok

Szolgáltató folyamatosan közzéteszi mind az A) mind a B) pontban felsorolt, az általa nyújtott egyes szolgáltatásokra vonatkozó általános információkat a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon a “Szolgáltatások” menüpontban.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-ben, illetve a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon további magyarázat nélkül megjelenítsen olyan angol nyelvű szakkifejezéseket, meghatározásokat, melyek használata nemzetközileg elfogadott a Szolgáltató által kínált szolgáltatásnyújtással összefüggésben.

Szolgáltató szavatol azért, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az irányadó sztenderdekkel összhangban nyújtja a Megrendelő részére. Szolgáltató rendelkezik mindazon szakmai felkészültséggel és technikai feltételekkel, melyek szükségesek a szolgáltatásnyújtás körében felmerülő valamennyi feladat teljesítéséhez.

Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás során saját belső eljárásrendje szerint jár el azzal, hogy köteles a megbízási feladatokat folyamatosan, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal ellátni, és tevékenységét úgy megszervezni, hogy biztosítsa a megbízási feladat szakszerű ellátását – a Megrendelő érdekeinek elsődlegessége és a gondos feladatellátás követelményének megtartása mellett.


VII. Egyedi jogviszony létrejötte

Jelen fejezet részletezi, hogy a Felek között hogyan jön létre jogviszony.

A Szolgáltató és a Megrendelő között, a szolgáltatás(ok) igénybevételére irányuló egyedi megbízási jogviszony az alábbi módokon jöhet létre:

1) Ajánlat elfogadásával

2) Keretszerződés alapján


1) Szolgáltatás megrendelése a Szolgáltató által adott egyedi ajánlat elfogadásával

A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatkérés kezdeményezhető  

Weboldalon keresztül tőrténő megkeresés esetén a Megrendelőnek a  https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon a “Kapcsolat” menüpontra gombra kell kattintania. Az így felugró űrlapon a Megrendelőnek meg kell adnia a cégnevet, a kapcsolattartó adatait (vezeték-és keresztnév, e-mail cím és telefonszám), illetve le kell írnia, hogy melyik szolgáltatás iránt érdeklődik, továbbá meg kell határoznia azokat a szempontokat, melyek a Szolgáltató részére az ajánlatadáshoz szükségesek (pl. tervezett résztvevői létszám, helyszín, témakör, időpont, stb.). Megrendelő csak azt követően tudja elküldeni ajánlatkérését, ha az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkozott a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójának megismeréséről és tudomásul vételéről.

Megrendelő az info [at] budgetagile [dot] com e-mail címre küldött üzenetével is kérhet ajánlatot az egyes szolgáltatások nyújtására vonatkozóan azzal, hogy a szolgáltatásnyújtás szempontjából lényeges információkat a Szolgáltató tudomására kell hoznia.

Az ajánlatkérés érkezhet közvetlen telefonos, és/vagy személyes megkeresés útján is. 

A Felek eltérő szóbeli megállapodása hiányában, az ajánlatkérés beérkezését követő 1 (egy) munkanapon belül a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel az ajánlat elkészítése érdekében. Szolgáltató a Megrendelő által megadott szempontok alapján elkészíti és írásban megküldi a Megrendelő által megadott kapcsolattartó e-mail címére a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatát azzal, hogy a kiválasztott szolgáltatás megrendelése abban az esetben érvényes, ha az ajánlatot a Megrendelő az ott megjelölt időn belül írásban visszaigazolja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben megítélése szerint a Megrendelő által megadott szempontok nem elégségesek az ajánlat összeállításához, úgy közvetlenül felvegye a kapcsolatot a Megrendelő kapcsolattartójával a megadott elérhetőségek valamelyikén.

A Felek között a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó egyedi megbízási jogviszony akkor jön létre, amikor a Megrendelő a Szolgáltatótól kapott ajánlat elfogadását írásban visszaigazolja és a Szolgáltató elküldi a Megrendelő részére a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges egyedi megrendelő nyomtatványt, melyet a Megrendelőnek értelemszerűen vissza kell küldenie a Szolgáltató részére az info [at] budgetagile [dot] hu e-mail címre. Megrendelőnek az egyedi megrendelőben nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A jelen alpont szerint megrendelt szolgáltatások nyújtásra vonatkozó egyedi megbízási jogviszony akkor jön létre, amikor a Szolgáltató írásban kötelezettséget vállal az egyedi megrendelőben megjelölt szolgáltatás nyújtására. 

Amennyiben a Felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel el kívánnak térni, úgy azt az egyedi írásbeli megállapodásban kötelesek rögzíteni. Azon kérdések vonatkozásában, melyről a Felek az egyedi írásbeli megállapodásban kifejezetten nem rendelkeznek a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.


2) Szolgáltatás megrendelése keretszerződéssel rendelkező Megrendelő esetén

Amennyiben a Felek egymással keretszerződést kötöttek, úgy a Megrendelő a Szolgáltató által kínált szolgáltatások bármelyikét a keretszerződésben rögzített módon jogosult és köteles megrendelni.

Abban az esetben, ha a Felek között olyan keretszerződés van érvényben, amely alapján a Felek között létrejövő egyes megbízási jogviszonyokra a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő rendelkezéseket is kell alkalmazni, úgy a Szolgáltató által kínált szolgáltatás(ok) Megrendelő általi igénybevételére vonatkozó egyedi megbízási jogviszony a keretszerződésben meghatározott módon jön létre elsődlegesen. Amennyiben a Felek a keretszerződésben kifejezetten nem határozták meg az egyedi megbízási jogviszony(ok) létrejöttének módját, úgy arra a jelen ÁSZF előírásai szerint kerül sor – figyelembe véve a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás típusát.


VIII. Szolgáltatások megrendelésére vonatkozó részletszabályok

Jelen fejezet részletezi, a Felek között létrejött jogviszony alapján az egyes szolgáltatások megrendelésének folyamatát.

Megrendelő a  https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon, a „Szolgáltatások” menüpont alatt érheti el a Szolgáltató által kínált szolgáltatások felsorolását.

Amennyiben a magánszemély Megrendelő maga viseli az általa igénybe vett szolgáltatás díját, úgy Szolgáltató az alábbi adatokat kéri be a Megrendelőtől:

 • résztvevő vezetékneve és keresztneve;
 • résztvevő e-mail címe és telefonszáma;
 • cég neve, mely a résztvevőt foglalkoztatja;
 • számlázási adatok (ország, irányítószám, város, cím);
 • adóazonosító jel

Abban az esetben, ha a résztvevő helyett egy másik szervezet viseli a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat, úgy az alábbi adatok megadása szükséges a jelentkezés elküldéséhez:

 • a szolgáltatási díj megfizetését vállaló cég/szervezet neve
 • a cég/szervezet kapcsolattartójának vezetékneve és keresztneve, e-mail címe és telefonszáma
 • a résztvevők száma, vezetékneve és keresztneve, e-mail címe
 • számlázási adatok (ország, irányítószám, város, cím, adószám)

Amennyiben a Megrendelő erre igényt tart, úgy a “Kapcsolat” űrlapon kérheti – egy erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával –, hogy a Szolgáltató értesítse e-mailben a további képzésekről, illetve szolgáltatásokról.

Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével egyidőben tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan fizetési kötelezettsége keletkezik, kivéve azt az esetkört, ha a Megrendelő a szolgáltatásnyújtást megelőzően, olyan időben áll el a szolgáltatás megrendeléstől, illetve mondja le az eseményen/képzésen való részvételi szándékát, amikor a XI. fejezet rendelkezései értelmében lemondási díjat még nem köteles fizetni.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a “Kapcsolat” menüpontban megadott adatok elküldését követően válik nyilvánvalóvá, hogy a Megrendelő a kapcsolatfelvétel során valótlan adatokat adott meg, úgy a Szolgáltató jogosult az erről való tudomásszerzést követően a hibás adatok alapján megadott ajánlat érvénytelenítésére.


Megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató a Megrendelő által az e-mailben elküldött megrendelés elfogadását írásban visszaigazolja, a Megrendelő által a megadott e-mail címre küldött üzenetben.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő által leadott megrendelést egy későbbi időpontban igazolja vissza azzal, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel a megrendelés beérkezését követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban felveszi a kapcsolatot. 

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy kizárólag a megrendelés visszaigazolását követően jogosult a Megrendelő arra, hogy a visszaigazolás szerinti időpontban a szolgáltatás nyújtását követelje a Szolgáltatótól.   

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelő által elküldött megrendelés, illetve a Szolgáltató által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek a másik félhez, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára.

Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a megrendelés visszaigazolását tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert a Megrendelő által megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Megrendelő által használt levelezőrendszer tárhelyének telítettsége miatt.

A Megrendelő által megrendelt szolgáltatás nyújtására, valamint a szolgáltatás megrendelésének  időpontjában irányadó szolgáltatási díj összegére a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával garanciát vállal. A garanciavállalás nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a Szolgáltatónak a megrendelés visszaigazolásakor előre nem látható okból módosítania kell az esemény eredeti időpontját vagy azt törölnie kell – új időpont egyidejű felajánlása mellett – ha ez az előre nem látott ok a Szolgáltató oldalán merült fel.


IX. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előfeltételek

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az egyes általa szervezett eseményekről weboldalán, illetve az ajánlati dokumentációjában részletes tájékoztatást nyújt, mely tájékoztatás kiterjed arra is, hogy az adott eseményen való részvételhez kapcsolódik-e bármilyen elvárt előfeltétel.

Megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben jelentkezését úgy adja le, hogy ezen előfeltételekkel nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató kizárja a felelősségét a szolgáltatás Megrendelő által elvárt vagy remélt bármiféle eredményességét illetően.

Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a szükséges előfeltételek elsajátításának hiányában a Szolgáltató nem vállal semmifajta felelősséget vagy garanciát azért, hogy a Megrendelő, illetve a résztvevők az esemény keretei között átadott ismereteket, információkat meg fogják érteni, és azért sem, hogy azokat később a gyakorlatban fogják tudni alkalmazni.


X. Szolgáltatási díjak, megfizetésük

A Megrendelő az egyes szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF-ben meghatározott módokon történő megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatási díjat illetően.

Szolgáltató az általa nyújtott nyílt (public) tréning/workshop szolgáltatások mindenkor aktuális díjait a Megrendelőnek adott ajánlatban vagy a más módon megrendelt szolgáltatás visszaigazolásakor határozza meg. 

Amennyiben a szolgáltatásnyújtás helyszíne a Szolgáltató székhelye szerinti ország, úgy a Szolgáltató a szolgáltatási díjat forintban és euróban is meghatározza. Határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltatási díj meghatározása kizárólag euróban történik.

Szolgáltató által delegált trénerek, tanácsadók napidíját, illetve utazási költségeit, utazási idejének a megtérítését, per-diem-jét elsődlegesen a Szolgáltató köteles viselni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen költségek megfizetését a Megrendelőre hárítsa át.

Megrendelő köteles a szolgáltatási díj összegét a Szolgáltató által a megrendelés befogadását követően kiküldött díjbekérőben megjelölt számlaszámra és határidőben megfizetni. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy főszabály szerint az egyes szolgáltatásokra/eseményekre (pl. nyílt tréningek/workshopok összes esete, egyes in-house tréningek/workshopok, stb.) történő jelentkezés csak akkor tekinthető érvényesnek, és abban az esetben jogosítja fel a Megrendelőt az eseményen való részvételre, ha a szolgáltatási díj összegét a Megrendelő a díjbekérőben megjelölt fizetési határidőig, de legkésőbb a kiválasztott esemény időpontját megelőző napig kiegyenlíti.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a tréning/workshop szolgáltatások díjának összegét legkésőbb az esemény időpontját megelőző napon nem írják maradéktalanul jóvá a Szolgáltató bankszámláján, úgy a Megrendelő, illetve a Megrendelőhöz tartozó résztvevő nem jogosult részt venni a kiválasztott eseményen.

Tréning/workshop jellegű szolgáltatások esetén a Szolgáltató a megfizetett szolgáltatási díj összegének Megrendelő általi kiegyenlítését követő 1 (egy) munkanapon belül előlegszámlát állít ki a Megrendelő által a megrendelés során megadott számlázási adatokkal, majd a megfizetett szolgáltatási díj összegéről az esemény megtartását követő 8 (nyolc) munkanapon belül kiállítja a papír alapú végszámlát – mely további pénzügyi rendezést nem igényel –, és azt postán és/vagy e-mailben eljuttatja a Megrendelőnek.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra is, hogy meghatározott körülmények fennállása esetén a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kedvezményt biztosítson, így különösen, de nem kizárólagosan kedvezményes mértékű díjat számítson fel azon Megrendelő vonatkozásában, aki a szolgáltatás díját legalább 1 (egy) hónappal a képzés kezdő időpontját megelőzően maradéktalanul kiegyenlíti.

Szolgáltató a szolgáltatási díjról szóló számlát – egyedi döntése alapján – vagy a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, vagy annak befejezését követően állítja ki.

Napidíjas szolgáltatás nyújtása esetén a Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő díjat havonta, utólag számlázza ki a Megrendelőnek.

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás befejezését követően számlázza ki a Megrendelő részére a fizetendő szolgáltatási díj összegét, úgy díjfizetési kötelezettségének a Megrendelő a számla kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles eleget tenni.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a díjfizetésre a számlában megjelölt határidőn belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő köteles megfizetni a Szolgáltató részére mindazon többletköltségeket, melyek a szolgáltatási díj késedelmes megfizetéséből erednek, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a késedelmesen megfizetett megbízási díj után felszámított késedelmi kamat összegét, melynek mértéke a késedelembe esés időpontjában irányadó jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy önmagában az a körülmény, hogy a Megrendelő több, a Szolgáltató által kínált különböző szolgáltatást igénybe vesz, nem eredményezi, hogy ezzel a Szolgáltató egy teljeskörű Agilis transzformációt vagy Agilis coach képzést, vagy egyéb Agilis szerepkör képzést (pl., de nem kizárólag, Product Owner, Scrum Master) nyújt a Megrendelő részére. Egy ilyen komplexitású szolgáltatás Szolgáltató részéről az egyes különálló szolgáltatások biztosításához képest lényegesen nagyobb szakmai és pénzügyi ráfordítást, szervezést igényel, melyet az egyes szolgáltatások díja és az ahhoz kapcsolódó költségek nem fedeznek. Amennyiben a Megrendelő olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, mely teljeskörű transzformáció biztosítására vagy Agilis coach képzés, vagy egyéb Agilis szerepkör (pl., de nem kizárólag Agilis vezető, Product Owner, Scrum Master képzés) nyújtására irányul, úgy kifejezetten e szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szándékát kell jeleznie a Szolgáltató felé, amely igényt a Szolgáltató továbbíthat a Sprint Consulting felé

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató szerződésszerűen teljesíti a jelen szerződésből fakadó kötelezettségét, azaz a szolgáltatásnyújtásra sor került, úgy ezen időpontot követően a Megrendelő nem jogosult a megfizetett szolgáltatási díjat semmilyen jogcímen visszakövetelni.

Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos típusú szolgáltatások, illetve a Szolgáltató által meghatározott résztvevői létszám esetén mindaddig ne tegye meg a szolgáltatásnyújtás előkészítésével kapcsolatos intézkedéseket, ameddig a szolgáltatási díj összege valamennyi résztvevő vonatkozásában maradéktalanul megfizetésre nem került a Megrendelő részéről. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a fenti rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a Szolgáltató a Megrendelőtől a lemondási feltételek szerinti lemondási díj megfizetését követelje, ha az arra szolgáló körülmény bekövetkezik.


XI. Lemondási feltételek

Szolgáltató által szervezett eseményeken való részvétel minden esetben önkéntes, azaz a Megrendelő bármikor jogosult elküldött megrendelését lemondani, vagy azt módosítani a jelen fejezetben foglalt feltételekkel.

Attól függően, hogy a Megrendelő milyen típusú szolgáltatást vesz igénybe, eltérően alakulnak a Szolgáltató által alkalmazott lemondási feltételek.


Tréningre/workshopra történő jelentkezés esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesülnek

Megrendelő abban az esetben jogosult díjmentesen lemondani, illetve módosítani jelentkezését, ha erről a Szolgáltatót írásban, legalább a kiválasztott esemény kezdő időpontját megelőző 21 (huszonegy) nappal értesíti.

Szolgáltató a jelentkezés Megrendelő általi lemondása, illetve módosítása esetén – a lemondás vagy módosítás időpontjától függően – az alábbi összegű díjat (lemondási díj) jogosult felszámítani a Megrendelővel szemben:

 • az esemény kezdő időpontját megelőző 21-15 (huszonegy-tizenöt) napon belül közölt lemondás vagy módosítás esetén a teljes szolgáltatási díj 25%-át;
 • az esemény kezdő időpontját megelőző 14-8 (tizennégy-nyolc) napon belül közölt lemondás vagy módosítás esetén a teljes szolgáltatási díj 50%-át;
 • az esemény kezdő időpontját megelőző 7-2 napon (hét-kettő) belül közölt lemondás vagy módosítás esetén a teljes szolgáltatási díj 75%-át;
 • ha a lemondás vagy módosítás az esemény kezdő időpontját megelőző napon vagy az esemény napján érkezik meg a Szolgáltatóhoz, úgy a szolgáltatási díj 100%-át.


Scrum Master, Agile Coach szolgáltatás nyújtására irányuló megrendelés esetén az alábbi lemondási feltételek irányadók

Megrendelő a szolgáltatásnyújtás első 30 napjában a már teljesített szolgáltatás díjának megfizetése mellett bármikor jogosult díjmentesen lemondani a szolgáltatást, illetve módosítani megrendelését, amennyiben erről a Szolgáltatót írásban tájékoztatja.

Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás első 30 napját követő Megrendelő általi lemondás, illetve módosítás esetén 10 munkanapnyi szolgáltatási díjat (lemondási díj) jogosult felszámítani a Megrendelővel szemben.


Megrendelés lemondására vonatkozó, valamennyi szolgáltatástípus esetén érvényesülő szabályok

A lemondási díjon felül a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben felszámítani mindazon költségeket is, melyek a lemondás/módosítás időpontjában már kiegyenlítésre kerültek vagy fizetési kötelezettséget jelentenek Szolgáltató számára (pl. repülőjegy, szállás foglalási díja, stb.) a Szolgáltató által a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges előkészületek megtétele során.

Megrendelő a megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Megrendelő vagy a hozzá tartozó résztvevő nem jelenik meg, vagy nem a teljes időtartamban vesz részt az eseményen, úgy a szolgáltatási díj teljes összegét köteles megfizetni a Szolgáltatónak, és a Megrendelő nem jogosult az előzetesen kiegyenlített szolgáltatási díj összegének visszatérítését követelni a Szolgáltatótól.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közölt események időpontját módosítsa, vagy az eseményt törölje azzal, hogy ebben az esetben írásban értesíti a Megrendelőt az esemény megtartásának új időpontjáról. Szolgáltató jogosult az eseményt az eredetileg megadotthoz képest egy későbbi időpontra halasztani akkor, ha a Megrendelő által a megrendelés során közölt résztvevői létszám nem éri el a Szolgáltató által előzetesen meghatározott minimum létszámot.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Megrendelő csak abban az esetben jogosult a kiegyenlített szolgáltatási díj visszatérítésére, ha a Szolgáltató a meghirdetett, de elhalasztott eseményt egy későbbi időpontban nem tartja meg, vagy a meghirdetett eseményt egymást követő második alkalommal is későbbi időpontra halasztja el. Szolgáltató a Megrendelő által megfizetett szolgáltatási díjat azt követő 30 (harminc) napon belül fizeti vissza a Megrendelő részére, hogy a díj visszafizetésére vonatkozó fenti feltételek egyike bekövetkezett.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelés Megrendelő általi lemondásának, illetve módosításának feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendeléskor megadott elérhetőségére küldött e-mail üzenetben is tájékoztatja.


XII. Egyes szolgáltatásnyújtással kapcsolatos további feltételek


A) Valamennyi típusú szolgáltatásra vonatkozó további feltételek

Szolgáltató a szerződésszerű szolgáltatás biztosítása érdekében jellemzően az általa kiválasztott és megbízott trénerekkel, tanácsadókkal működik együtt azzal, hogy egyes esetekben (Felek erre vonatkozó kifejezett eltérő megállapodása hiányában) a Megrendelő nem jogosult a szakemberek személyének meghatározására, kiválasztására, azok kijelölésére Szolgáltató jogosult.

Szolgáltató bármelyik típusú szolgáltatás nyújtása során törekszik az elvárható szakmailag magas szintű szolgáltatás nyújtására. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szolgáltatásnyújtás sikere, illetve színvonala azonban erősen függ a Megrendelő közreműködésétől. Amennyiben Szolgáltató szakmai indokokból úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatás magas színvonalának biztosítása veszélyeztetett, úgy a szolgáltatást jogosult felfüggeszteni határozatlan időre Megrendelő előzetes értesítése mellett, mindaddig, amíg a felfüggesztésére okot adó körülmények fennállnak. Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztésével kapcsolatban a kárfelelősségét kifejezetten kizárja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során – saját szakemberei mellett – további közreműködőket is igénybe vegyen, melyhez a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nem szükséges.

Szolgáltató kizárólagosan jogosult meghatározni a tréning/workshop szolgáltatásnyújtás körében az egyes események szervezésének módját, lebonyolításuk menetrendjét, tematikáját.

A szolgáltatásnyújtás keretében megszervezett események az alábbi helyszíneken kerülnek megtartásra, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt minden esetben előzetesen tájékoztatja:

 • Szolgáltató székhelyéül szolgáló városban
 • a fentiektől eltérő, másik városban.

Szolgáltató a szolgáltatást magyar, illetve angol nyelven nyújtja a Megrendelő részére.

Szolgáltató az egyes események résztvevői/szolgáltatások igénybevevői számára biztosítja annak anyagához való hozzáférést, mely anyagok résztvevők általi felhasználására a jelen ÁSZF titokvédelmi- és szerzői jogi rendelkezéseket tartalmazó, XIII. fejezetében szereplő kötelező előírások az irányadók.

A szolgáltatásnyújtás befejezését követően a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt – saját cégnevének, logójának, egyéb megjelölésének segítségével – a Szolgáltató referenciái között offline és online anyagaiban, felületein feltüntetni, illetve az együttműködés tényére hivatkozni marketing tevékenysége során anélkül, hogy ezért a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben külön díj felszámítására jogosulttá válna.


B) Tréning/workshop jellegű szolgáltatások igénybevételére vonatkozó további feltételek

Szolgáltató a szerződésszerű szolgáltatás biztosítása érdekében kizárólag az általa kiválasztott és megbízott szakemberekkel, tanácsadókkal működik együtt azzal, hogy (Felek erre vonatkozó kifejezett eltérő megállapodása hiányában) a Megrendelő nem jogosult a szakemberek, illetve tanácsadók személyének meghatározására, kiválasztására, azok kijelölésére Szolgáltató jogosult.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a több napos tréningek/workshopok esetében valamennyi résztvevő vonatkozásában a tréning/workshop teljes időtartamára járó szolgáltatási díj felszámításra kerül, tekintet nélkül arra, hogy egyes résztvevők esetlegesen nem vesznek részt a tréningen/workshopon teljes időtartamban.

A tréningek/workshopok megtartására főszabály szerint munkanapokon kerül sor. Ettől való eltérés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a Szolgáltató a Megrendelővel írásban megállapodott arról, hogy a szolgáltatásnyújtásra – Megrendelő kifejezett kérése alapján – hétvégén vagy munkaszüneti napokon kerül sor.

A tréningek/workshopok időtartamát a Szolgáltató a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon, illetve az általa készített ajánlatban teszi közzé azzal, hogy eltérő tájékoztatás hiányában az egyes tréningek/workshopok naponta 4 (négy) vagy 8 (nyolc) órás időszakot ölelnek fel.

Megrendelő köteles a szolgáltatásnyújtás időpontját megelőző kellő időben felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval annak tisztázása érdekében, hogy a Megrendelő által kiválasztott helyszín a Szolgáltató elvárásainak, követelményeinek megfelel-e.

Az esemény megtartásához szükséges professzionális felszereléseket, infrastruktúrát és a résztvevők ellátását elsődlegesen a Megrendelő biztosítja azzal, hogy a Felek megállapodása alapján ezen kötelezettségek teljesítését, illetve az ezzel összefüggésben felmerülő költségeket a Megrendelő viseli. Megrendelő köteles a szolgáltatásnyújtás időpontját megelőzően kellő időben felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval annak tisztázása érdekében, hogy a Megrendelő által beszerzett vagy beszerezni előirányzott felszerelések, berendezések és infrastruktúra megfelelnek-e a Szolgáltató elvárásainak és az általa támasztott követelményeknek.

Tréningek/workshopok esetében a Szolgáltató általában meghatároz egy minimum és egy maximum résztvevői létszámot, mely az adott esemény típusától függően eltérő lehet. Amennyiben a szolgáltatási díj meghatározása a résztvevők számán alapul, úgy a Megrendelő az esemény vonatkozásában előírt minimális résztvevői létszámmal megegyező mértékű szolgáltatási díj megfizetésére köteles abban az esetben is, ha az esemény résztvevőinek száma nem éri el a minimum létszámot.


C) Scrum Master, Agile Coach napidíjas szolgáltatások nyújtására vonatkozó további feltételek

A szolgáltatásnyújtás helyszínének biztosításáról a Megrendelő köteles gondoskodni.

A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges professzionális felszerelések és infrastruktúra biztosítása a Megrendelő kizárólagos kötelezettségébe tartozik.

A szolgáltatásnyújtásra főszabály szerint munkanapokon kerül sor. Ettől való eltérés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a Szolgáltató a Megrendelővel írásban megállapodott arról, hogy a szolgáltatásnyújtásra Megrendelő kifejezett kérése alapján hétvégén vagy munkaszüneti napokon kerüljön sor.

Megrendelő jogosult arra, hogy az ajánlatban a Szolgáltató által megjelölt, a választott szolgáltatás nyújtásának időtartamának módosítását kezdeményezze a Szolgáltatónál, mely esetben a Felek kötelesek írásban egyeztetni egymással. Ha a Szolgáltató a Megrendelő által javasolt időtartam-módosítást elfogadja, úgy az ajánlatban eredetileg meghatározott időtartamtól a Felek közös megegyezéssel eltérhetnek. 

Amennyiben a Megrendelő által igénybe vett, egy adott szolgáltatás nyújtása kettő vagy több szakember közreműködését igényli, úgy Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat (mely a változó költségeket is tartalmazza) valamennyi szakember vonatkozásában egyidejűleg felszámítani és kiszámlázni a Megrendelő felé.

Scrum Master, Agile Coach szolgáltatás igénybevétele esetén egy adott napon 8 (nyolc) órás időtartamban történik a szolgáltatásnyújtás. Amennyiben a Megrendelő nem meríti ki a szolgáltatásnyújtásra előírt ezen időkeretet, úgy a Szolgáltató ebben az esetben is jogosult arra, hogy a teljes 8 órát felölelő szolgáltatási díjat számlázzon ki a Megrendelőnek. Amennyiben a szolgáltatásnyújtás napi időtartama a 8 órát meghaladja, akkor a 8 órán felüli szolgáltatásnyújtás ideje óradíj alapján kerül kiegyenlítésre, úgy, hogy minden megkezdett óra egész óraként kerül felszámításra.

Scrum Master, Agile Coach szolgáltatás esetében Szolgáltató jogosult az ügyfele telephelyén/irodáin kívül (offsite) végzett tevékenységek esetében is díjat felszámítani. Az offsite tevékenységek a teljesség igénye nélkül a következőket jelenthetik: branstorming, tervezés, konferenciahívások, dokumentum előállítás, belső workshopok, stb. Offsite tevékenységek esetén Szolgáltató minimum 1 órára számított díjat számláz ki, és minden további megkezdett órát a következő egész órára kerekít.


D) Online szolgáltatások igénybevételének feltételei

Szolgáltató egyes általa kínált szolgáltatás vonatkozásában biztosítja a Megrendelők számára azok online módon történő igénybevételének lehetőségét.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy az egyes szolgáltatások online módon történő igénybevételére a jelen XII. D) pontban szereplő speciális feltételektől eltekintve ugyanazon előírások érvényesek, melyeket a Szolgáltató az offline (azaz helyszínen nyújtott) szolgáltatásai vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben meghatározott.

Szolgáltató felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy az online szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a Szolgáltató által meghatározott technikai minimumfeltételeknek való megfelelés.

Szolgáltató az online szolgáltatásnyújtással összefüggésben meghatározott technikai minimumfeltételeket tartalmazó tájékoztatóját a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon teszi közzé.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa meghatározott technikai minimumfeltételeket egyoldalúan módosítsa azzal, hogy az aktuális követelményrendszert folyamatosan közzéteszi a fent megjelölt weboldalain.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy az online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mindenkori technikai minimumfeltételekről történő előzetes tájékozódás, valamint a feltételek biztosítása minden esetben a Megrendelő feladata, így az előzetes tájékozódás elmulasztásából vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai minimumfeltételek teljesítésének hiányából eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az online szolgáltatásnyújtás körében olyan programokat, illetve platformokat válasszon, melyek erre a célra alkalmasak és technikai szempontból is megfelelőek. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy tekintettel arra a körülményre, hogy az online szolgáltatásnyújtás technikai feltételeinek – ideértve különösen a szolgáltatásnyújtásra használt platformokat, programokat – biztosítása körében maga is harmadik fél szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget e szolgáltatások esetleges működésbeli zavara, átmeneti elérhetetlensége vagy más hibája miatt. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes Megrendelők esetén a Felek közös megegyezéssel eltérjenek az online szolgáltatásnyújtás vonatkozásában Szolgáltató által választott platformtól, programtól azzal, hogy az ilyen eltéréssel összefüggésben valamennyi költség viselésére a Megrendelő köteles.

Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan, a szolgáltatásnyújtás körében a Megrendelő, illetve a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők oldalán felmerülő hiba, vagy az online szolgáltatás igénybevételét befolyásoló körülmény miatt, melyek a Megrendelő oldalán felmerülő okokra vezethetők vissza – ideértve különösen, de nem kizárólag a Megrendelők vagy a résztvevők által a szolgáltatás igénybevétele során használt hardvereket (pl. számítógép, kamera), szoftvereket, használt internetkapcsolatot.

Szolgáltató az online szolgáltatásokat az általa meghatározott elektronikus platform használatával biztosítja a Megrendelők részére. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére szolgáló elektronikus platform felületére történő belépésre jogosító linket – illetve amennyiben szükséges, úgy a felhasználói fiók létrehozásához, illetve a belépéshez szükséges adatokat, információkat – az online szolgáltatásra jelentkező Megrendelő, illetve a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők részére legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőző 24 órán belül a szolgáltatás megrendelése során megadott e-mail cím(ek)re.

Az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő személyek az e-mailben közölt link birtokában a Szolgáltató által előzetesen meghatározott elektronikus platformon a szolgáltatásnyújtás ideje alatt időbeli korlátozás nélkül becsatlakoznak az online szolgáltatásnyújtási folyamatba, illetve abból önkéntesen ki is léphetnek.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét egyrészről arra, hogy a szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségüket nem befolyásolja, hogy a szolgáltatásnyújtási folyamatba nem csatlakoznak be, vagy nem annak teljes időtartama alatt vannak jelen online; a Megrendelők részére a Szolgáltató ilyen esetben is jogosult a szolgáltatási díj teljes összegét felszámítani és kiszámlázni. Szolgáltató felhívja a Megrendelők figyelmét arra is, hogy amennyiben a választott online szolgáltatás meghatározott intézmény által biztosított minősítés megszerzését teszi lehetővé, úgy e minősítés megszerzésének egyik feltétele az adott szolgáltatás személyes módon nyújtott formájához hasonlóan a résztvevők folyamatos online jelenléte a szolgáltatásnyújtás során.

Szolgáltató felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy azon szolgáltatások esetében, melyek igénybevételéhez a szolgáltatási díjak előzetes megfizetése szükséges a X. fejezet rendelkezései alapján, a Megrendelő részére csak azt követően kerül megküldésre az online szolgáltatás elérését lehetővé tevő link, ha a Megrendelő által fizetett szolgáltatási díjat a szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által közölt időpontját megelőző 2 munkanappal a Szolgáltató bankszámláján jóváírják. 

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy az online szolgáltatások megtartására kizárólag a Szolgáltató által közölt időpontban kerül sor (ún. real-time vagy valós idejű szolgáltatásnyújtás). Erre tekintettel amennyiben a Megrendelő vagy a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők bármilyen, nekik felróható okból a megadott időpontban nem veszik igénybe az online szolgáltatást, melyre jelentkeztek vagy amelyet megrendeltek, úgy a szolgáltatási díj visszatérítésére nem jogosultak, a szolgáltatási díj megfizetésének elengedését sem igényelhetik, továbbá a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési vagy kártalanítási igényt nem érvényesíthetnek.

Szolgáltató felhívja továbbá a Megrendelők figyelmét arra, hogy a XI. fejezetben részletezett lemondási feltételek az online szolgáltatások esetében is változatlanul irányadók. 


XIII. Titokvédelmi- és szerzői jogi rendelkezések

Szolgáltató meglévő képzési- és egyéb anyagait vagy jelen szerződés keretében a Szolgáltató által készített anyagokat mint bizalmas dokumentumokat adja át Megrendelő részére kizárólag belső használatra. Megrendelő az átadott anyagokat kizárólag olyan képzési programokon használhatja fel, amit a Szolgáltató szolgáltat, abból Megrendelő vagy annak munkatársa vagy harmadik személy nem taníthat, a szerződés teljesítése során létrejött képzésen túl máshol fel nem használhatja és harmadik fél számára át nem adhatja. Ezen anyagoknak a szerzői és a felhasználási joga a Szolgáltatónál marad.

A szolgáltatásnyújtás körében a Szolgáltató által az egyes résztvevők számára átadott anyagok, alkalmazott módszertanok, egyéb szellemi alkotások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, az ehhez kapcsolódó valamennyi szerzői jog időbeli-, és területi korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg.

A Szolgáltató által átadott anyagok, valamint a szolgáltatásnyújtás során a Megrendelő által delegált résztvevők által megismert módszertanok, illetve egyéb szellemi alkotások vagy szerzői jog tárgyát képező művek vonatkozásában e személyeket kizárólag korlátozott felhasználási jog illeti meg. Ezen korlátozott felhasználási joguk alapján a Megrendelő által delegált résztvevők az átadott anyagokat, illetve a megismert módszertanokat, egyéb szellemi alkotásokat vagy szerzői műveket kizárólag saját tudásuk és szakmai ismereteik gyarapítására használhatják fel, hasznosíthatják. E korlátozás kiterjed különösen arra, hogy az anyagokhoz, ismeretekhez hozzáférő személyek sem képzéseket, sem oktatásokat nem szervezhetnek, sem a Megrendelő szervezetén belül, sem azon kívül, sem más módon nem adhatják tovább harmadik személyek részére a szolgáltatásnyújtással összefüggésben megszerzett tudást, ismeretanyagot.

Az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő által delegált résztvevőknek átadott anyagokban szereplő információt, tényt, adatot, valamint a szolgáltatás igénybevétele során általuk megismert módszertanokat, illetve egyéb szellemi alkotásokat vagy szerzői jog tárgyát képező műveket e személyek kötelesek bizalmas információként megőrizni, azokat nem jogosultak semmilyen módon harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben az erre feljogosított személyek a jelen pontban írt korlátozott felhasználási jogukkal bármilyen módon visszaélnek, így különösen, de nem kizárólagosan az átadott anyagokat, ismereteket, módszertanokat további képzések, oktatások keretében akár saját, akár harmadik személyek javára hasznosítják, úgy a Megrendelő átalánykártérítés megfizetésére köteles a Szolgáltató részére, melynek összege természetes személy Megrendelő esetében 50 000 EUR, míg nem természetes személy Megrendelő esetében 300 000 EUR. 

Szolgáltató valamennyi típusú szolgáltatásának nyújtása körében jogosult arra, hogy az egyes eseményekről hang-, kép-, illetve videofelvételt készítsen a Megrendelők, illetve a szolgáltatásnyújtás további résztvevői részére történő külön díjfizetés nélkül.  

Sem a Megrendelők, sem a szolgáltatásnyújtás résztvevői nem jogosultak a Szolgáltató által szervezett eseményekről sem saját, sem más célra hang- vagy videofelvételt készíteni. A fenti korlátozás kiterjed a Szolgáltató által nyújtott online szolgáltatásokra is; Megrendelő vagy a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők számára nem engedélyezett, hogy az online szolgáltatásnyújtás körében előzetesen kijelölt program, illetve platform által biztosított eszközök segítségével, vagy más módon az egyes események online anyagát bármilyen formában rögzítsék. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban szereplő kötelezettség megsértése esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni az ebből eredő valamennyi kárát.

Szolgáltató szavatol azért, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben az általa felhasznált, illetve alkalmazott nem saját készítésű anyagokra, igénybe vett szoftverekre, programokra, egyéb szellemi alkotásokra vonatkozóan jogszerű felhasználási engedéllyel rendelkezik, ekképpen ez a felhasználás harmadik személy szerzői-, vagy más jogát nem sérti.


XV. Vegyes rendelkezések

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek.

Szolgáltató a jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezéseket, illetőleg a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon közzétett információkat magára nézve kötelezőnek tekinti, és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A Felek között a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő jogviszonyból eredő jogaik és kötelezettségeik gyakorlása során a másik fél jogos érdekét, jó üzleti hírnevét figyelembe véve kötelesek eljárni.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szolgáltató részéről az adott jogról való lemondásnak.

Szolgáltató azon károkért, melyek a https://budgetagile.hu és a https://budgetagile.com weboldalakon felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be, a felelősségét kizárja.

Amennyiben akár a Szolgáltató, akár a Megrendelő jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, úgy a másik fél jogosult egyedi írásbeli megállapodást, illetve a jelen ÁSZF rendelkezésein alapuló keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, azaz a Megrendelő jogosult a további szolgáltatásnyújtást visszautasítani, míg a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatásnyújtást megtagadni. Azon szolgáltatások vonatkozásában, melyek teljesítését a Szolgáltató a felmondás pillanatában már megkezdte, a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Megrendelő nem jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kijelölt szakembereket, valamint az egyéb közreműködőket a Szolgáltató kifejezett, előzetes hozzájárulása nélkül munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban közvetlen vagy közvetett módon alkalmazza. Megrendelő nem jogosult továbbá arra sem – kivéve, ha ehhez a Szolgáltató kifejezetten, előzetesen hozzájárul –, hogy a szakemberekkel, egyéb közreműködőkkel akár közvetlenül, akár közvetett módon – Megrendelő kapcsolt vállalkozásán vagy más vállalkozáson keresztül – bármilyen szerződéses kapcsolatot létesítsen.

A fenti tilalmak a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn. Amennyiben a Megrendelő a fenti tilalmat megsérti, úgy köteles a Szolgáltatónak átalány-kártérítést fizetni, melynek összege nettó 100 000 EUR (százezer euró) minden egyes tilalommal érintett személy vonatkozásában.

Szolgáltató és Megrendelő a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással írásban, elektronikus levél (e-mail) útján tartják. Szolgáltató köteles valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére küldeni. Szolgáltató a Megrendelőtől érkező valamennyi küldeményt a info [at] budgetagile [dot] hu e-mail címen fogad.

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címében változás következik be, úgy erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót. Ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik. 

Jelen ÁSZF 2023. október 10. napjától hatályos, kihirdetésére 2023. október 10. napján került sor.

 

Hirdetmény

A Sprint Consulting Kft. (Szolgáltató) által kínált szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak és költségek típusainak részletezéséről, valamint az online szolgáltatások igénybevételének minimális technikai feltételeiről


Tréning/workshop

A szolgáltatási díj, amennyiben a Felek így állapodnak meg, magában foglalja a tréningen/workshopon történő részvétel díját, valamint a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó képzési- és egyéb anyagoknak a Megrendelő rendelkezésére bocsátásával összefüggésben felmerülő kiadásokat.

Az alábbi esetekben a Megrendelővel szemben a részvételi díj mellett további változó költségek felszámítására kerül sor azzal, hogy ezeket a tételeket a Szolgáltató külön számlázza ki a Megrendelő felé. Szolgáltató minden esetben a szolgáltatás megrendelése során a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok, információk alapján, egyedileg határozza meg a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő, változó költségek maximális összegét a tréning/workshop egyes napjaira, illetve a résztvevők vagy csoportok számára lebontva. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a szolgáltatásnyújtás körülményeire tekintettel előfordulhat, hogy a Szolgáltató által a Megrendelő felé kiszámlázott költségek nem érik el a Szolgáltató által előzetesen meghatározott maximális költség összegét. 

Abban az esetben, ha a Megrendelő által a tréning/workshop megtartásához biztosított helyszín nem egyezik meg azzal a várossal, ahol a Szolgáltató székhelye található, úgy a Megrendelő köteles viselni a Szolgáltató által delegált szakember(ek) napidíját, a szakember(ek)nek a tréning/workshop helyszínére való utazásával és elszállásolásával közvetlen összefüggésben felmerült költségeit, illetve a Megrendelőt terheli a szakember(ek) utazással töltött idejének és per-diemjének megtérítése is.

Ha a tréning/workshop megtartására a Megrendelő kifejezett kérése alapján hétvégén kerül sor, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelés visszaigazolásakor meghatározott mértékű hétvégi felárat felszámítani, mely felárat a Megrendelő köteles megfizetni.


Scrum Master, Agile Coach, tanácsadás, jellegű szolgáltatások

A szolgáltatási díj minden esetben magában foglalja a Szolgáltató által delegált szakember(ek) napidíját, valamint a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó képzési-és egyéb anyagok biztosításával összefüggésben felmerülő kiadásokat.

Az alábbi esetekben a Megrendelővel szemben a szakember(ek) napidíja mellett további változó költségek felszámítására kerül sor azzal, hogy ezeket a tételeket a Szolgáltató külön számlázza ki a Megrendelő felé. Szolgáltató minden esetben a szolgáltatás megrendelése során a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok, információk alapján határozza meg a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő változó költségek maximális összegét napokra lebontva. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a szolgáltatásnyújtás körülményeire tekintettel előfordulhat, hogy a Szolgáltató által a Megrendelő felé kiszámlázott költségek nem érik el a Szolgáltató által előzetesen meghatározott maximális költség összegét.

Abban az esetben, ha a Megrendelő által megjelölt szolgáltatási helyszín nem egyezik meg azzal a várossal, ahol a Szolgáltató székhelye található, úgy a Megrendelő köteles viselni a Szolgáltató által delegált szakember(ek) napidíját, a szakember(ek)nek a helyszínre való utazásával és elszállásolásával közvetlen összefüggésben felmerült költségeket, illetve a Megrendelőt terheli a szakember(ek) utazással töltött idejének és per-diemjének megtérítése is.

Ha a szolgáltatásnyújtásra a Megrendelő kifejezett kérése alapján hétvégén kerül sor, úgy a Szolgáltató jogosult a megrendelés visszaigazolásakor meghatározott mértékű hétvégi felárat felszámítani, mely felárat a Megrendelő köteles megfizetni.


Az online szolgáltatások minimális technikai feltételei

Stabil internetkapcsolattal, webkamerával, hangkimenettel és mikrofonnal rendelkező asztali számítógép vagy laptop. 

A jelen hirdetmény annak a Szolgáltató általi visszavonásáig, illetve módosításáig érvényes.